Βιομηχανικοί σχεδιαστές αυτοκινήτων και τεχνολογία οικολογικών αυτοκινήτων = Car’s industrial designers and technology of environmental friendly cars

Κομπογιάννης, Αθανάσιος (2010) Βιομηχανικοί σχεδιαστές αυτοκινήτων και τεχνολογία οικολογικών αυτοκινήτων = Car’s industrial designers and technology of environmental friendly cars. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
BS72_2010.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB)

Abstract

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 40% ησλ εθπνκπψλ NO x , γηα ην 56% CO, 31% VOC θαη 26% CO 2 , ελψ ηνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ην 30% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ Δπξψπε. Αληίζεηα κε ηελ ειεθηξν παξαγσγή φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζπλήζσο απνκαθξπζκέλεο απφ ηηο πφιεηο, νη ξχπνη απφ ηηο κεηαθνξέο παξάγνληαη ζην ζεκείν ρξήζεο ησλ νρεκάησλ, επηβαξχλνληαο ζπλεπψο ηνλ αέξα ησλ πφιεσλ φπνπ θαη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε νρε κάησλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ηα νπνία ζην ζεκείν ρξήζεο εθπέκπνπλ κεδεληθνχο ξχπνπο, εάλ δε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ ηφηε ε ζπλνιηθή εθπνκπή ξχπσλ εθκεδελίδεηαη. Σν πξφβιεκα ηεο πεξηνξηζκέλεο απηνλνκίαο ησλ ειεθηξηθψλ ν ρεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ζπζζσξεπηψλ κπνξεί λα μεπεξαζηεί απφ άιιεο ηερλνινγίεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο ΑΠΔ. Δλαιιαθηηθά θαχζηκα φπσο ην βηνληίδει θαη ε βηναηζαλφιε, πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ βηνκάδα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ειαθξά ηξνπνπνηεκέλ νπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο κεηψλνληαο ηελ εθπνκπή ξχπσλ δηαηεξψληαο φκσο ηελ απηνλνκία. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ρξήζε πδξνγφλνπ ην νπνίν ζα έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ κέζσ ειεθηξφιπζεο ή αλακφξθσζεο βηνθαπζίκσλ. Ζ ηδαληθή ιχζε γη α ηελ ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ πνπ έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ είλαη ζε θπςέιεο θαπζίκνπ, επηηπγράλνληαο ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο θαη απηνλνκία θαη κεδελίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ «απφ ηελ πεγή ζηνπο ηξνρνχο»

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Βακουφτσή Φωτεινή
Uncontrolled Keywords: Βιομηχανικοί σχεδιαστές Αυτοκινήτων, Τεχνολογία οικολογικών αυτοκινήτων
Subjects: Α > Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Divisions: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών > Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) > Κατεύθυνση Bιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Depositing User: Προσωπικό Καταθετηρίου
Date Deposited: 22 May 2015 08:06
Last Modified: 31 Oct 2015 16:09
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/4302

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top