Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένη ελληνική νομοθεσία που καθορίζουν τους όρους για τις εισαγωγές, διαμετακομίσεις και μεταφορτώσεις προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης τρίτων χωρών

Θεοδωρίδης, Πέτρος (2021) Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένη ελληνική νομοθεσία που καθορίζουν τους όρους για τις εισαγωγές, διαμετακομίσεις και μεταφορτώσεις προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης τρίτων χωρών. Masters thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
MACF7_2021.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB)

Abstract

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί, από πλευράς πολιτικοοικονομικών όρων, το μεγαλύτερο συνασπισμό κρατών παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας στα κράτη μέλη της μια εσωτερική αγορά ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών, πολιτών, και κεφαλαίων. Η Ε.Ε. θεσπίζοντας ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο, εδραιώνει μια ενιαία γεωγραφική περιοχή Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Όσες χώρες έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική ένωση, έχουν συμφωνήσει να κάνουν παραχωρήσεις σχετικά με την κυριαρχία τους σε πολλούς τομείς, να συνεργαστούν στενά εκχωρώντας αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και να χαράξουν κοινές πολιτικές σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα, στο αντκείμενο που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, δηλ. στον έλεγχο των ροών διαμέσου των συνόρων της, προϊόντων ζωικής προέλευσης και άλλων εμπορευμάτων. Η νομοθεσία της Ε.Ε. επιβάλει, εν γένει, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ένα σύνολο κανόνων, τους οποίους τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν, ενσωματώνοντας τους στο εθνικό τους δίκαιο. Οι πολιτικές που υιοθετούνται από πλευράς της Ε.Ε. στηρίζονται στις ψηφισμένες νομοθετικές πράξεις, οι οποίες ακολουθούν το πνεύμα και το γράμμα των Συνθηκών που κατά καιρούς, έχουν εγκριθεί κατόπιν των πλήρων δημοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται. Οι Συνθήκες είναι δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε που διαμορφώνουν την νομοθεσία της, καθορίζοντας τους επιδιωκόμενους στόχους της και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, αποσαφηνίζουν τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν τα θεσμικά της όργανα και σφυρηλατούν τη σχέση της Ε.Ε με τα κράτη μέλη της και τις τρίτες χώρες Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ως αποτέλεσμα της Συνθήκης της Λισσαβώνας στις 13 Δεκεμβρίου 2007 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 2009 είχε σκοπό να «διαμορφώσει τα θεμέλια για ακόμα πιο στενή ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης». Η ΣΛΕΕ, εκτός πολλών άλλων, αποσκοπεί με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προάσπισης της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και στη τήρηση των ορθών όρων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών & πιο συγκεκριμένα των προϊόντων ζωικής προέλευσης, υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ζωικής προέλευσης, εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία τους και θεσπίζει ειδικά μέτρα για όσα από αυτά έχουν ως τελικό προορισμό τους την τοποθέτηση και την πώληση εντός της εσωτερικής αγοράς, ούτως ώστε αυτά να είναι ασφαλή, υγιεινά, και να συνοδεύονται από ακριβείς διατροφικές και όσες, άλλου είδους, πληροφορίες απαιτούνται, προστατεύοντας έτσι τα συμφέροντα των καταναλωτών. Εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο την προσέγγιση μας στον τομέα της διακίνησης των εμπορευμάτων, και ειδικότερα των εισαγωγών, διαμετακομίσεων και μεταφορτώσεων προϊόντων, υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ζωικής προέλευσης τρίτων χωρών, παρατηρούμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ μια πληθώρα κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών, που συνεχώς επικαιροποιούνται καθώς νέα επιστημονικά και πειραματικά δεδομένα αναδύονται και τα οποία είναι προς όφελος των πολιτών να ενταχθούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στις 15 Μαρτίου 2017,εκδόθηκε ο κανονισμός (Ε.Ε.) 2017/625, γνωστός και ως ο κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους (ΚΕΕ), πάνω στον οποίον στηρίζονται πλέον και από τον οποίο εκπορεύονται οι υπόλοιπες κανονιστικές και ρυθμιστικές 2 διατάξεις για τον έλεγχο των αγαθών ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των αγαθών εκείνων που εισάγονται, διαμετακομίζονται ή μεταφορτώνονται στην Ε.Ε. Ο ΚΕΕ διασφαλίζει ότι τα υψηλά στάνταρτς προστασίας για την αγροδιατροφική αλυσίδα θα πρέπει να τηρούνται απαρρέκκλιτα μέσω των επίσημων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από ανεξάρτητο προσωπικό που εκτελεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα αμερολήπτως με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας εν γένει. Ένας από τους σκοπούς του κανονισμού (Ε.Ε) 2017/625 είναι η θέσπιση όλων των υφιστάμενων και διασκορπισμένων κανόνων σε μια ενιαία πράξη. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η κατανόηση και η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων και αποτρέπεται η προσφυγή σε πολλές παραπομπές μεταξύ διαφόρων νομοθετημάτων, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια της νομοθεσίας. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των διαφόρων νομοθετημάτων, ο κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους (ΚΕΕ) καταργεί παλαιότερους κανονισμούς όπως οι αριθμ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ), οι οποίοι για χρόνια αποτελούσαν τμήμα της βασικής νομοθεσίας των τροφίμων, του λεγόμενου ¨Υγειονομικού Πακέτου¨. Επίσης ο ΚΕΕ καταργεί ορισμένες οδηγίες όπως η 97/78/ΕΚ, που και αυτή για χρόνια αποτελούσε την βάση για τους ελέγχους των εισαγόμενων προϊόντων και υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 149 του ΚΕΕ για τα μεταβατικά μέτρα που συνδέονται με τις καταργήσεις των οδηγιών 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ, εκδόθηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (Ε.Ε.) 2019/2127, με τον οποίο δίδεται η παρέκκλιση, ώστε οι διατάξεις της Οδηγίας 97/78/ΕΚ για τα σύνθετα προϊόντα (αυτά που περιέχουν δηλαδή τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης), να μπορούν να εφαρμόζονται έως τις 20 Απριλίου 2021. Όπως παρατηρούμε κατά τα ανωτέρω ο ΚΕΕ, βασιζόμενος στην υφιστάμενη νομική βάση (την οδηγία 96/23/ΕΚ «για την παρακολούθηση απαγορευμένων ουσιών και ομάδων καταλοίπων σε αγαθά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 999/2001 «για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εκρίζωση των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ)», τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 «για την ασφάλεια των τροφίμων»,τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων», τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 κ.α.) παρέχει την ευελιξία για την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που συμπληρώνουν τους όρους εισόδου στην Ένωση ζώων και αγαθών δίδοντας τις απαραίτητες παρεκκλίσεις όταν θεωρείται αναγκαίο. Οι κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τις εισαγωγές, διαμετακομίσεις και μεταφορτώσεις εμπορευμάτων, θεσπίζουν πιο λεπτομερείς κανόνες, όπως λόγου χάρη: ι)για την κατάρτιση από την Επιτροπή των καταλόγων των επιτρεπόμενων τρίτων χωρών ή τμημάτων τους για την εισαγωγή αγαθών, ιι)των καταλόγων των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών που πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ΚΕΕ (ή τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές ) ή ιιι)τον καθορισμό των μορφοτύπων για τα επίσημα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα συνοδεύουν τα φορτία και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του ΚΕΕ ( π.χ. αποτελέσματα της ανάλυσης των προϊόντων από διαπιστευμένο εργαστήριο).

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση, Προϊόντα ζωικής προέλευσης,Εισαγωγής προϊόντων
Subjects: Ε > Ευρωπαϊκή οικονομία
Ε > Ευρώπη - Οικονομικές συνθήκες
Divisions: Μεταπτυχιακές Διατριβές > ΠΜΣ Ανάλυση και τον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 27 Sep 2021 11:34
Last Modified: 27 Sep 2021 11:34
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/11321

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top