Η ανάπτυξη των εταιρειών διεθνούς εμπορίου (international trading companies) και οι δυνατότητες του αντισταθμιστικού εμπορίου στις εξαγωγικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

Μπουζούκης, Πάσχος (2003) Η ανάπτυξη των εταιρειών διεθνούς εμπορίου (international trading companies) και οι δυνατότητες του αντισταθμιστικού εμπορίου στις εξαγωγικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
IT1_2003.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)

Abstract

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ερμηνεία και η ανάλυση των οικονομικών και επιχειρηματικών θεσμών, των Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου (ΕΔΕμ) και του Αντισταθμιστικού Εμπορίου (Α/Ε) καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους και η λειτουργικότητά τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο νέος, ουσιαστικά, θεσμός για την ελληνική πραγματικότητα, οι Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου (ΕΔΕμ), και συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες, οι μορφές και οι σκοποί ίδρυσης αυτών των εταιρειών καθώς επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ορισμένους ομίλους ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου (ΕΔΕμ) στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το Αντισταθμιστικό Εμπόριο (Α/Ε), τα είδη του και οι δυνατότητες από την εφαρμογή του. Η μορφή αυτή του εμπορίου αποτελεί κατά κύριο λόγο αντικείμενο δραστηριότητας των Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι προοπτικές ανάπτυξης του Αντισταθμιστικού Εμπορίου από τις ελληνικές Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου (ΕΔΕμ) τόσο στην Ανατολική Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Τις τελευταίες δεκαετίες, η σημασία της διεθνούς διάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό. Όλο και περισσότερες χώρες απελευθερώνουν σταδιακά τις διασυνοριακές ροές προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του εθνικού χαρακτήρα των αγορών και τη δημιουργία των παγκόσμιων αγορών. Υπό το πρίσμα αυτό, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία ενδυνάμωσης του βαθμού αλληλεξάρτησης των οικονομιών των χωρών όλου του κόσμου. Η αλληλεξάρτηση αυτή είναι ο κύριος λόγος που η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων. Γεγονότα όπως οι δραστικές διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε τρίτες χώρες, οι διακρατικές οικονομικές συμφωνίες, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι πολιτικές μεταβολές, επηρεάζουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές. Η αντίληψη ότι μια επιχείρηση λειτουργεί στην εγχώρια αγορά και συνεπώς δεν επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις είναι στην καλύτερη περίπτωση άστοχη. Είναι πολλά τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν την δύναμη των διεθνών αλληλεξαρτήσεων. Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η οικονομική κρίση στη Νοτιοανατολική Ασία, η οποία σε ελάχιστο χρόνο επεκτάθηκε σε όλον τον κόσμο και προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις ακόμη και στις πλέον αναπτυγμένες οικονομίες. Η σημαντικότερη ίσως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης είναι η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Το μικρότερο κατάστημα της γειτονιάς αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από ετεροεθνείς επιχειρήσεις που του αποσπούν πελάτες και μειώνουν τις πωλήσεις και τα κέρδη του. Αυτό σημαίνει ότι οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από όλες τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, η αδυναμία κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων των διεθνοποιημένων αγορών από τα στελέχη μιας επιχείρησης θα έχει δυσμενείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωσή της. Κάτω από τη συνεχή εντατικοποίηση του ανταγωνισμού που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση, τείνει να γίνει γενικά αποδεκτό ότι μόνο οι επιχειρήσεις που μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές θα κατορθώσουν να επιβιώσουν μακροχρόνια. Η σημασία της διεθνοποίησης των αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις έγινε εμφανής μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα – ΕΟΚ. Μέχρι τότε η ελληνική οικονομία ήταν μια παραδοσιακά και σε υψηλό βαθμό κλειστή οικονομία, με ισχυρούς φραγμούς στις διεθνείς συναλλαγές. Η συμμετοχή όμως στην ΕΟΚ υποχρέωσε τις Ελληνικές κυβερνήσεις να αρχίσουν το σταδιακό «άνοιγμα» της αγοράς με αποτέλεσμα οι τοπικές επιχειρήσεις να βρεθούν αντιμέτωπες με το διεθνή ανταγωνισμό μέσα στο χώρο που μέχρι τότε θεωρούσαν αποκλειστικά δικό τους. Το άνοιγμα των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης επίσης ενδυνάμωσε την ανάγκη κατανόησης του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος από τις ελληνικές επιχειρήσεις στράφηκαν στις ανεκμετάλλευτες, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνες, αναδυόμενες αγορές της ζώνης αυτής, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του όγκου των συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας με τις χώρες αυτές. Ωστόσο, οι δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων δεν περιορίστηκαν στο εμπόριο αλλά περιλαμβάνουν και την εγκαθίδρυση παραγωγικών εγκαταστάσεων ή και την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την προώθηση και διανομή των προϊόντων τους στις αγορές αυτές. Συνεπώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, πρέπει να δώσουν δείγματα μεγαλύτερης δυναμικότητας με επενδύσεις, νέες τεχνολογίες, νέες προσεγγίσεις στις εργασιακές σχέσεις, περισσότερη επεκτατικότητα στις διεθνείς αγορές, νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού των ελληνικών επιχειρήσεων, ήταν απαραίτητη η δημιουργία και ανάπτυξη των Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου (ΕΔΕμ). Η χώρα μας λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει τόσο σαν χώρα πελάτης όσο και σαν χώρα προμηθευτής, το Αντισταθμιστικό Εμπόριο (Α/Ε) αποτελεί το διέξοδό της στην προσπάθεια τόσο για την προώθηση των εξαγωγών της όσο και την αποφυγή μείωσης των πολύτιμων συναλλαγματικών αποθεμάτων, αφού η Ελλάδα είναι χώρα εισαγωγής πολεμικού υλικού, βιομηχανικού εξοπλισμού και προηγμένης τεχνολογίας (Hi Tech) έχει άμεση ανάγκη για την εξοικονόμηση του αναγκαίου συναλλάγματος για να πραγματοποιήσει τις αγορές αυτές, ενώ για τη δυνατότητα εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν συναλλακτικές δυσκολίες, είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι είσπραξης των απαιτήσεων της. Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Αντισταθμιστικό Εμπόριο (Α/Ε) έχει επιβληθεί πλέον δυναμικά παγκοσμίως, ως μια σταθερή μορφή διεθνούς εμπορίου το οποίο μέρα με την ημέρα καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές εμπορικών συναλλαγών των Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου.

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Σίσκος Ευάγγελος
Uncontrolled Keywords: Ελληνικές επιχειρήσεις, Αντισταθμιστικό εμπόριο, Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου (ΕΔΕμ), Μάρκετινγκ εταιρειών.
Subjects: Α > Ανταγωνισμός
Δ > Διεθνές εμπόριο
Ε > Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Ε > Εμπόριο - Ευρώπη
Ε > Εξαγωγές - Ελλάδα
Μ > Μάρκετινγκ
Divisions: Πρώην Αυτόνομα Τμήματα > Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 12 Jul 2021 15:57
Last Modified: 12 Jul 2021 15:57
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/11003

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top